Dugnader

HØSTDUGNAD 2023 – RYDDING ETTER HOGST OG LØYPERYDDING

Fantastisk dugnadsgjeng (18-20 stk) og dugnadsinnsats i Vangsjøen Vel. Takket være vellets årlige dugnadsinnsats har vi gradvis åpnet opp igjen kulturlandskapet omkring de aktive seterområdene rundt Rabalen og Buahaugen. Fjellgrana blir hogd til fordel for fjellbjørkeskogen og et åpnere kulturlandskap som igjen kan benyttes i økende grad til utmarksbeite.

I år ble det i hovedsak arbeidet med videre rydding av gran og brenning av kvist i området ved Røyreåni (ved utløpet av Røyre). Det lå mye kvist igjen fra forrige dugnad. I tillegg ble løypetraseen fra Vangsjøen opp til Fjellkafeen utvidet og ryddet for stubber og trær.

Takk til alle for flott innsats!

HØSTDUGNAD 2022 – KLOPPING OG RYDDING ETTER HOGST

Styreleder retter en stor takk for mega dugnadsinnsats fra rundt 20 av vellets medlemmer. Han er stolt av innsatsen deres og vellets styrke i å ta et krafttak sammen for vårt fellesskaps beste. Deltakerne ble delt i to lag, med ulike arbeidsoppgaver.
Et lag arbeidet med å felle trær på begge sider av Røyriåne. Erling med traktor/vinsj fikk tømmeret inntil veien. Flere hjalp tilmed å dra kvister.
Det andre laget skrudde og fikk på plass 10 klopper på våte partier på stien mot Rabalsvatnet/Kjølafjellet.

Flere tok bilder fra dugnaden og mange av dem finner du nedenfor. De er gode minner for framtida.

HØSTDUGNADER 2021

Løypedugnad ble gjennomført 5. oktober

Hogst- og ryddedugnad lørdag 9. oktober 2021

.Det var mest rydding denne gang! Flott innsats fra mange ivrige og Vellet takker så mye!

Les mer om begge dugnadene her.

HØSTDUGNAD 2020

Flott innsats på hogstdugnaden! Takk til grunneiere og alle som deltok!

Du kan lese mer om denne på nyhetsbloggen.

HØSTDUGNAD 2019 – SKOGRYDDING

Skogryddingsdugnad 5. oktober 2019

Dette sa styreleder Rolf Jørn Karlsen etter duganden: “17 velmedlemmer fulle av energi og pågangsmot, viser at dugnad nytter. Det er håp om et mer åpent landskap ved Vangsjøen takket være nært samarbeid med grunneierne og superdugnadsvillige velmedlemmer. Spesielt stor takk til Erling Fossberg med sønner som stilte opp med to traktorer og vinsj og ikke minst Wenche Ringstad som lot oss gjøre dette på sin eiendom. Er stolt av vellets medlemmer og grunneiere, som stiller opp på denne måten.”

Vi slutter oss til dette og viser mange fine bilder fra dugnaden:

Vangsjøen Vel har de tre siste årene arrangert hogst-/skogryddingsdugnad i sammenheng med høstferiene. Vellet har prioritert hogst i områder der flest mulig av vellets medlemmer har felles interesse av at landskapet reåpnes og for å begrense gjengroing av området. Så langt har områdene ved Rabalen og Buahaugen vært prioritert. Det har vært stor oppslutning om dugnadene og vi ser at dugnad gir resultater.

Utsynet mot Vangsjøen fra veien mellom Wenches Fjellkafé og Vangsjøen fjellstue har blitt mye bedre og det har blitt en mer åpent landskap rundt seterområdene på Buahaugen og Rabalen. En vinn/vinn-situasjon både for de som driver seterdrift med utmarksbeite og for vellets medlemmer. Flere som driver seterdrift har deltatt aktivt i dugnadene. Siste årsmøte i vellet ga tydelige signaler om at dette arbeidet må fortsette.

Årets dugnad blir 5. oktober fra kl. 10.00 med oppmøte ved Wenches Fjellkafé . Vi har etter avtale med grunneier Wenche Ringstad planlagt å fortsette å hogge-/rydde skog med utgangspunkt i der vi avsluttet dugnaden i fjor. Målet er å fortsette arbeidet med å åpne landskapet på nedsiden av veien fra Vangsjøen Fjellstue mot Wenches Fjellkafé. Erling Fossberg stiller i år som tidligere år med 1-2 traktorer med vinsj.

Vi håper også i år på god oppslutning og stor dugnadsinnsats. Stort behov for medlemmer som kan delta med å dra sammen og bære kvist og rydde etter hogst. Håper også at de som er motorsagkyndige tar med motorsag og nødvendig verneutstyr.

Dugnadsinnsatsen til vellets medlemmer viser at det nytter og gir gode resultater med et mer åpent landskap i nærområdet.
Er det spørsmål om dugnaden den 5. oktober kan disse rettes til vellets leder:
Rolf Jørn Karlsen. Mobil: 901 64 293. E-post: rolfjorn.karlsen@fellesforbundet.no

HØSTDUGNADER – SKOGRYDDING OG LØYPERYDDING

Det var dugnad for å åpne opp landskapet 6.10.18
Etter avtale med grunneierene Wenche Ringstad og Erling Forsberg startet jobben med å åpne opp igjen landskapet på nedsiden av veien mellom Vangsjøen Fjellstue og Wenches Fjellkafé. Et tjuetalls deltagere gjorde flott innsats på denne dugnaden.

Skogrydding på Rabalen i oktober 2018

Det var også dugnader i skiløypene samme helg:
Det var seks personer utgjorde årets løypegjeng i Mellad’n Turløyper traséen (Jägerkorpset) og noen deltok torsdag på løypedugnad med Øyangen vel. Snakk om dugnadshelg!!

Løypedugnadsgjengen – Jägerkorpset – gjør en fin innsats