Vedtekter

Vangsjøen mot Bukono og Jotunheimen

Vedtekter for Vangsjøen Vel

Sist endret av vellets årsmøte 29. mars 2018

§ 1. Vangsjøen Vel har til formål å verne om stedets lokale miljø og bidra til bærekraftig bruk av området. Vellet skal ivareta medlemmenes felles interesser vis-à-vis og i samarbeid med grunneiere, kommunen, veglag, andre velforeninger, løypelag og andre.

§ 2. Vellets medlemmer omfatter hytte- og støls-/grunneiere i områdene rundt Vangsjøen. Vellet grenser forøvrig mot Midthøgde, og Søndre Rennsenn Vel og Øyangen Vel.

§ 3. Vellet ledes av et styre på 4 (fire) medlemmer som velges av årsmøtet for 2 (to) år av gangen. Leder skal velges av årsmøtet. Gjenvalg er tillatt. I tillegg kan årsmøtet velge en observatør til styret fra støls-/grunneierne.

  • Styret skal føre referat fra styremøter og årsmøter.
  • Styret kan ikke oppta lån for vellet eller på annen måte forplikte medlemmene økonomisk utover kontingenten.

§ 4. En valgkomité på 3 (tre)medlemmer fremlegger forslag til de valg som er nevnt i paragraf 5,pkt c og d.

§ 5. Årsmøte avholdes hvert år i påsken, senest innen Påskeaften ettermiddag. Sammen med innkallelsen, som sendes ut senest 3 (tre) uker før årsmøtet, skal det sendes forslag til årsberetning og revidert regnskap, samt eventuelle innkomne forslag.

Årsmøtet ledes av møteleder valgt av årsmøtet. Årsmøtet skal behandle:

a) Årsberetning

b) Revidert regnskap og budsjett.

c) Valg av leder og styremedlemmer og observatør fra støls-/grunneierne, samt valg av representanter til evt. andre styrer hvor vellet er interessert i å være representert.

d) Valg av revisor og valgkomité.

e) Fastsette medlemskontingenter.

f) Innkomne forslag eller saker som styret eller noen annen av vellets medlemmer ønsker å behandle.
Foreliggende saker avgjøres ved alminnelig flertall av de fremmøtte medlemmer samt eventuelle fullmakter. Ett medlem kan møte med inntil 3 (tre) fullmakter.

§ 6. Eventuelle forandringer av vedtektene krev 2/3 flertall av de fremmøtte medlemmer samt eventuelle fullmakter. Ett medlem kan møte med inntil 3 (tre) fullmakter.

§ 7. Oppløsning av Vangsjøen Vel kan bare besluttes når 3/4 av alle vellets medlemmer stemmer for det.

Org.nr. 914837138